تست هاي جديد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  

1-    تعیین توالی ژن   CEBPA  در مبتلایان به AML

 1-CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein-alpha) gene sequencing in AML patients

2-   تعیین توالی ژن   CALR  در مبتلایان به MPD

2-CALR (Calreticulin) gene sequencing in MPD patients

3-  تعیین توالی ژن NPM  در مبتلایان به AML

3-NPM (Nucleophosmin) gene sequencing in AML patients

4-   تعیین توالی ژن RUNX1T1  در مبتلایان به AML

4-RUNX1T1  gene sequencing in AML patients

5-   ارزیابی موتاسیون ژن  MPL  در مبتلایان به بیماری های میلوپرولیفراتیو

5-MPL gene mutation in MPD patients

6-   بازآرایی ژن FIP1L1 PDGFR 

6-FIP1L1 PDGFR gene rearrangement

7-  بررسی موتاسیون T315I

7-T315I mutation

8-  بررسی موتاسیون در ژن PAI

8-PAI (plasminogene activator inhibitor) mutation

9-    بررسی موتاسیون فاکتور انعقادی شماره XIII

9-XIII mutation 9-factor

10-  تعیین توالی ژنPIK3CA  

10-PIK3CA gene sequencing

11- بررسی آمپلیفیکاسیون ژن N-MYC به روش FISH  و RT-PCR

11-N-MYC gene amplification –Real time PCR & FISH