اعضای مرکز تحقیقات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 دکتر حسین آیت الهی

 استاد  پاتولوژی            

 

                          

  دکتر محمدهادی صادقیان

  استاد پاتولوژی

                   

                                                 

                                

 

 دکتر امیرحسین جعفریان

 دانشیار پاتولوژی

 


 دکتر محمدرضا کرامتی

 استاد خون شناسی

 

  دکتر عباس طباطبایی   یزدی                                 

 استاد  پاتولوژی                   

 


 دکتر محمدجواد نجف زاده

 دانشیار قارچ شناسی بالینی                                 

 

 دکتر سمانه برومند نوقابی

 استادبار خون شناسی

 

 دکتر مهدی فرزادنیا

 استادیار پاتولوژی

 دکتر سعید عامل جامه دار

 استادیار میکروب شناسی و  ویروس شناسی

 

 

دکتر حسن مهرداد مجد

استادیار پزشکی مولکولی