اهداف مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
                                                                                                                  
     

اهداف

"مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی سرطان "

دانشگاه علوم پزشکی مشهد


  1 . انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف بیولوژی و پاتولوژی سلولی و مولکولی در جهت تولید علم و گسترش امر پژوهش در دانشگاه

  2. ارتقاء توانمندی های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه های منطقه شمال شرق کشور با برگزاری کارگاههای آموزشی و انجام پژوهشهای اصولی کاربردی و پایه ای در زمینه های سلولی وملکولی وپاتولوژی مولکولی با بهره گیری از تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه و با همکاری مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور برای دستیابی به شیوه های مناسب و قابل اجرا جهت پیشگیری ، تشخیص و درمان سرطان ها و بیماری های شایع در منطقه شمال شرق کشور است.

  3. تشخيص های پاتولوژی مولکولی و روش های پيشرفته در درمان سرطان های خون

  4 . شناخت دقیق تر سرطان ها و بیماریها به کمک روشهای جدید پاتولوژی ملکولی با انجام پژوهشهای مشترک علوم پایه و بالینی

  5. ایجادBiobank RNA,DNA از بافتهای سرطانی و بانک سلول

  6. تولید فرآورده هاو کیت های تشخیصی مورد استفاده در تشخیص مولکولی انواع سرطان های بافت تو پر و لوکمی ها در جهت حمایت از تولید داخلی

  7. استفاده و توسعه ی روشهای جدید درمان انواع سرطا ن ها همانند ژن درمانی وTrageted therapy توأم با شيمی درمانی بر اساس یافته های مورفولوژیک بافتی با همکاری گروه های بالینی انکولوژی

  8. توسعه ی روشهای تشخیصی تخصصی پاتولوژی مانند IHC ,ICC,IF

  9. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به پژوهشهای انجام شده در مرکز

  10. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پاتولوژی مولکولی

  11. ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین بالینی وپایه

  12. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مرتبط در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران